اکتشاف

 • مطالعات دفتری و ارائه طرح و برنامه‌ریزی پی جویی
 • مطالعات صحرایی و چکشی و نمونه‌برداری ژئوشیمیایی (آبراهه‌ای و برجای سنگ و خاک)
 • بررسي‌هاي مغناطيس سنجی و گرانی‌سنجی و ماهواره‌اي
 • مطالعات آب‌شناسي جهت انديس‌يابي، پي‌جويي و شناسايي سفره‌هاي آب‌زيرزميني
 • پردازش و مدل‌سازي مقدماتی
 • تهیه مدل توصیفی زمین‌شناسی اقتصادی کانسار
 • رده بندی منابع و ذخایر معدنی
 • برآورد ارزش اقتصادی ذخیره براساس مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی
 • تهیه گزارش نهایی گمانه‌های اکتشافی و دیگر کارهای اکتشافی
 • تهيه مدل‌هاي كامپيوتري براي محاسبه ذخيره و تعيين شكل و ابعاد ذخاير معدني
 • تفسير ژئوشيميایی و ژئوفيزيكي
 • تهيه نقشه‌هاي ژئو‌شيميايي در مقياس مختلف
 • تهيه و ارائه طرح اكتشاف سيستماتيك ناحيه‌ای
 • ارائه طرح و برنامه‌ریزی اکتشافی در مراحل مختلف (مقدماتی، تفصیلی و تکمیلی)
 • طراحی شبکه حفاری
 • نظارت بر اجرای حفریات و گمانه‌های اکتشافی شبکه‌های طراحی شده
 • مطالعات صحرایی و لاگینگ گمانه‌ها و حفریات اکتشافی
 • مطالعه مغزه‌های حفاری، ترانشه‌ها و اکلون‌ها و نمونه‌برداری از آنها
 • تهيه طرح، اجرا و نظارت بر نمونه‌برداري از محدوده‌‌هاي مورد مطالعه
 • تحلیل آماری و زمین­آماری داده‌های اکتشافی و بررسی توزیع عیار مواد معدنی در محدوده‌های مورد مطالعه با استفاده از نرم‌افزارهای مناسب
 • مدل‌سازی سه بعدی و ارزیابی منابع و ذخایر معدنی با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای قدرتمند