زمین شناسی

  • پردازش تصاویر ماهواره‌ای و مطالعه سنجش از دور
  • فتوژئولوژی پهپادی و تفسیر عکس‌های هوایی
  • مطالعات زمین ریخت‌شناسی
  • مطالعات سنگ­شناختی و کانه­نگاری
  • تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های مختلف
  • تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی موضوعی
  • تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی ساختمانی و تحلیل ساختاری
  • مطالعات و تحلیل زمین‌شناسی عمقی