مصطفی ترکمن

نام و نام خانوادگی: مصطفی ترکمن

مدت سابقه کار : 21 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن

 

سابقه کاری:

  • کارشناس فنی شرکت خزانه سنگ لوشاب
  • کارشناس موسسه عمران ساحل،
  • کارشناس فنی شرکت دریابندر
  • کارشناس پروژه های مختلف شرکت همپا بهينه