مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

  • بررسی علمی و ارائه طرح و برنامه‌ریزی مطالعات ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی
  • مطالعات صحرایی و برداشت‌های سطحی و عمقی ژئومکانیکی
  • بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی
  • مطالعات مقدماتي و تكميلي پايداري و نگهداری حفریات خاکی و سنگی
  • بررسی پایداری شیب دیواره‌های معدنی
  • طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی
  • مطالعات و طراحی ابزاربندی و رفتارنگاری
  • نظارت کارگاهی پروژه‌های ژئوتکنیکی، معدنی و عمرانی
  • انتخاب ساختگاه سایت
  • مطالعات ژئومکانیکی بر روی مغزه‌های حاصل از حفاری‌های اکتشافی