همکاران حقوقی

 • دانشگاه امیرکبیر
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه تربیت معلم
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شرکت معدن پردازش
 • سازمان سنجش از دور کشور
 • آزمایشگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • آزمایشگاه کانساران بینالود
 • آزمایشگاه خاک آزما
 • آزمایشگاه پژوهشگران شیمی
 • آزمایشگاه و پژوهشکده وزارت نیرو
 • موسسه تحقیقات ساختمان و مسکن
 • موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن
 • دانشگاه صنعتی شاهرود