همکاران حقیقی

نام و نام خانوادگي: پیمان افضل

مدت سابقه کار :  17 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی اکتشاف معدن، کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دكتري زمین‌شناسی اقتصادی

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: علي اكبر بهاري فر

مدت سابقه کار :  25 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی زمين شناسي ، کارشناسی ارشد پترولوژي ، دکتری زمين شناسی

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: بیت الله رضایی

مدت سابقه کار :  بیش از 30 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مهدی مهدی زاده

مدت سابقه کار : 11 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن، کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشجوی دکتری مکانیک سنگ

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مجتبی شمس الدین میگونی

مدت سابقه کار : 7 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی اکتشاف معدن، کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دکتری زمین شناسی اقتصادی

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: محمد حسن اکبری

مدت سابقه کار :  17 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی زمين‌شناسي، کارشناسی ارشد تکتونیک

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مجتبی کرمی

مدت سابقه کار : بیش از 30 سال

مدارج تحصیلی :کارشناسی زمین شناسی

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مسعود كرباسي

مدت سابقه کار : بیش از 30 سال

مدارج تحصیلی :  کارشناسی استخراج معدن

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: امیر بیژن یثربی

مدت سابقه کار : 17 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن، کارشناسی ارشد استخراج معدن، دکتری اقتصاد انرژی و فلزات، دكتري مهندسي معدن

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: پرويز معارف‌وند

مدت سابقه کار : بیش از 30 سال

مدارج تحصیلی :  کارشناسی استخراج معدن، کارشناسی ارشد معدن و مهندسی عمران، دكتري ژئوتکنیک

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مهران قلي نژاد

مدت سابقه کار :  25 سال

مدارج تحصیلی :  کارشناسی علوم پايه، کارشناسی ارشد فرآوري معدن، دكتراي زمين‌شناسي اقتصادي

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: بهنام صادقی

مدت سابقه کار :  10 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی اکتشاف معدن، کارشناسی اکتشاف معدن، دکتری اکتشاف معدن

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: ناصر مدنی

مدت سابقه کار :  15 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی اکتشاف معدن، کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دكتري معدن (گراﻳش زمین آمار)

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: احمد اسدي

مدت سابقه کار : بیش از 30 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن ، کارشناسی ارشد استخراج معدن ، دكتري مهندسي معدن

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: نادر عابدين پور اصفهانی

مدت سابقه کار : بیش از 30 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مصطفی ترکمن

مدت سابقه کار : 21 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: علی روشن

مدت سابقه کار :  15 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگي: تورج مظفری

مدت سابقه کار :  17 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن

اطلاعات بیشتر

نام و نام خانوادگی: ساجده سموات

مدت سابقه کار : 2 سال

مدارج تحصیلی : کارشناسی استخراج معدن