اکتشاف پهنه آباده – جازموریان

اکتشاف پهنه آباده جازموریان

موقعیت جغرافیایی :

منطقه مورد مطالعه در 97 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سیرجان و 164 کیلومتری شمال شهرستان بندرعباس قرار دارد. راه ارتباطی آن جاده آسفالته بندرعباس- حاجی‌آباد- وکیل‌آباد می‌باشد که بعد از رسیدن به وکیل‌آباد و طی30 کیلومتر جاده خاکی به محدوده اکتشافی می‌رسیم. ریخت­شناسی منطقه مورد مطالعه عمدتاً هموار و فاقد پستی و بلندی می‌باشد، البته بخش کوچکی از ناحیه شمال غربی آن دارای ارتفاعات نسبتاً بلندی می‌باشد. ارتفاع در این ناحیه از 1380 تا 1500 متر متغیر می‌باشد.

موقعیت محدوده در نقشه زمین شناسی:

محدوده مورد مطالعه از نظر موقعیت زمین شناسی در داخل زون سنندج-سیرجان قرار دارد. بخش عمده محدوده در رسوبات عهد حاضر و نیز کواترنری و بخش بسیار کوچکی در شمال­غربی منطقه در واحدهای آهکی قرار دارد. در جنوب­غربی منطقه و در فاصله زیاد واحدهای بازیک و فوق­بازیک دیده می­شود.

عملیات اکتشافی  انجام شده در محدوده آنومالی های پهنه آباده-جازموریان شامل :

گردآوری اطلاعات، تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، نمونه برداری ، مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی، نظارت بر ژئوفیزیک، تلفیق اطلاعات و مدل سازی، نظارت بر حفاری مغزه گیری و لاگینگ گمانه ها، برش مغزه و نمونه برداری، آنالیز نمونه ها، تخمین ذخیره و تهیه پایگاه داده و ارائه گزارش نهایی می باشد.