خانه

تاريخچه

خدمات

پروژه ها

مشاوران

همکاران

گواهینامه ها

نمودار سازماني

گالری

ارتباط با ما

  پیوندها

 خدمات

این شرکت با تکیه بر پشتوانه پربار گذشته و با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب، توانایی ارائه خدمات گوناگونی را دارد. بخشی از خدمات این شرکت عبارتند از:

1.       زمین شناسی

فتوژئولوژی و تفسیر عکسهای هوایی

تهیه نقشه های توپوگرافی منطقهای

مطالعات زمین ریختشناسی

پردازش تصاویر ماهوارهای و مطالعه سنجش از دور

بررسی سنگ شناسی انواع سنگهای آذرین، رسوبی و دگرگونی

تهیه نقشه های زمین شناسی عمومی در مقیاسهای مختلف

تهیه نقشه های زمین شناسی موضوعی

تهیه نقشه های زمین شناسی ساختمانی و تحلیل تکتونیکی

مطالعات و تحلیل زمین شناسی عمقی

تعیین چینه شناسی و دیرینه شناسی

2.       پیجویی و پتانسیل یابی ناحیهای

مطالعات دفتری و ارائه طرح و برنامه ریزی پی جویی

مطالعات صحرایی و پیجویی چکشی و نمونه برداری  ژئوشیمیایی (آبراههای و لیتولوژیکی)

بررسيهاي مغناطيس سنجی و گرانیسنجی و ماهوارهاي

بررسی ریخت شناسی و زمین شناسی منطقه مورد نظر

تفسير ژئوشيميایی و ژئوفيزيكي

پردازش و مدلسازي مقدماتی

مطالعه و تفسیر چينه شناسي و ديرينه شناسي

برداشت، پردازش و تفسير اطلاعات لرزهاي دو بعدي و سه بعدي

تهيه نقشه هاي ژئوشيميايي در مقياس مختلف

تهيه و ارائه طرح اكتشاف سيستماتيك ناحيه ای

مطالعه، برنامه ریزی و تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران

بررسی و انتخاب سازندگان تجهيزات، پيمانكاران و . . .

3.       اکتشافات معدنی

ارائه طرح و برنامه ریزی اکتشافی در مراحل مختلف (مقدماتی، تفصیلی و تکمیلی)

طراحی و نظارت بر اجرای حفریات و گمانه های اکتشافی شبکه های طراحی شده

مطالعات صحرایی و لاگینگ گمانه ها و حفریات اکتشافی

مطالعه مغزههای حفاری، ترانشه ها و اکلون ها و نمونه برداری از آنها

تهيه طرح، اجرا و نظارت بر نمونهبرداري از محدودههاي مورد مطالعه

تحلیل آماری داده های اکتشافی و بررسی توزیع عیار مواد معدنی در محدوده های مورد مطالعه با استفاده از نرم افزارهای مناسب

مدلسازی سه بعدی و ارزیابی ذخیره با بهره گیری از نرم افزارهای قدرتمند

مطالعات آبشناسي: انديس يابي، پيجويي و شناسايي سفرههاي آب زيرزميني

تهیه مدل زمین شناسی اقتصادی کانسار

برآورد ارزش اقتصادی ذخیره

تهیه گزارش نهایی گمانه های اکتشافی و دیگر کارهای اکتشافی

تهيه مدلهاي كامپيوتري براي محاسبه ذخيره و تعيين شكل و ابعاد ذخاير معدني

مطالعه، برنامه ریزی و تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران

بررسی و انتخاب سازندگان تجهيزات، پيمانكاران و . . .

4.       طراحی معدن و برنامهریزی تولید

مطالعات امکان سنجی مقدماتی و نهایی ذخایر اکتشافی و بررسیهای فنی-اقتصادی

طراحی مفهومی و پایه ذخایر اقتصادی

طراحي مهندسی و تفصيلي معادن و ذخایر معدنی

تهیه مدل بلوکی کانسار

طراحی و بهینه سازی حد نهایی معدن

تهیه طرح تجهیز و راه اندازی معادن

زمانبندی و برنامه ریزی تولید

طراحی و انتخاب تجهیزات و ماشینآلات

تهیه طرح اجرایی و بهرهبرداری معادن

تهيه مدلهاي كامپيوتري، طراحی و برنامه ریزی استخراج توسط نرم افزارهای قدرتمند

مطالعه، برنامه ریزی و تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران

بررسی و انتخاب سازندگان تجهيزات، پيمانكاران و . . .

5.       فرآوری و صنایع معدنی

مطالعات کانیشناسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی

مطالعات علمی و دفتری و ارائه طرح آزمایشگاهی کانه آرایی و فرآوری مواد

بررسی نتایج و ارائه طرح پایلوت کانه آرایی و فرآوری مواد

تحلیل نتایج حاصل از پایلوت و ارائه طرح صنعتی کانه آرایی و فرآوری مواد

مطالعه كاربرد مواد معدني در صنايع مختلف

طراحی خط تولید کارخانه

تهیه فلوشیتهای مناسب و اجرایی

تعيين نيازهاي فعلي و آتي ماشين آلات و تجهيزات معادن و کارخانجات

ارائه طرح جانمايي كلي معدن ، كارخانجات كانه آرايي و فرآوري

مطالعه، برنامهریزی و تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران

بررسی و انتخاب سازندگان تجهيزات، پيمانكاران و . . .

6.       ژئوتکنیک و ژئومکانیک

انجام آزمایشات مکانیک خاک و سنگ

بررسی علمی و ارائه طرح و برنامه ریزی مطالعات ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی

مطالعات صحرایی و برداشتهای سطحی و عمقی ژئومکانیکی

بررسیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی

مطالعات مقدماتي و تكميلي پايداري و نگهداری حفریات خاکی و سنگی

بررسی پایداری شیب دیوارههای معدنی

طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی

ابزاربندی و رفتارنگاری

نظارت کارگاهی پروژههای ژئوتکنیکی، معدنی و عمرانی

انتخاب ساختگاه سایت

مطالعات ژئومکانیکی بر روی مغزههای حاصل از حفاریهای اکتشافی

7.       مطالعات فنی و اقتصادی (مالی)

مطالعات پیش از سرمایه گذاری (مطالعه فرصت، پیش امکانسنجی و امکانسنجی)

ارزیابی هزینه های تعطیلی معدن

ارزیابی و تصمیمگیری بر اساس معیارهای فنی و اقتصادی

ارزیابی اقتصادی (مالی) طبق معیارهای بانکهای جهانی

ارزیابی اقتصادی (مالی) خطوط فرآوری مواد معدنی

ارزیابی هزینه ها و ارائه برنامه برای کاهش هزینه

مطالعه بازار

ارائه خدمات مالي و اعتباري پروژههاي صنعتي

به روزرسانی گزارشات ارزيابي فني اقتصادي

8.       مدیریت و نظارت

سیستم مدیریت اطلاعات

تهیه اسناد مناقصهو اجرای مناقصه

کنترل و مدیریت پروژه

مديريت و نظارت بر فعاليتهاي صحرايي ژئوفيزيكي

مديريت و نظارت بر فعاليتهاي صحرايي ژئوشیمیایی

مديريت و نظارت بر فعاليتهاي صحرايي ژئومکانيكي

مديريت و نظارت بر فعاليتهاي صحرايي آبشناسی

مديريت و نظارت بر فعاليتهاي صحرايي گازخیزی

بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي اجراي طرحها و برنامه ريزي منطقه اي براي آنها

مشاوره در تامين تجهيزات و ماشین آلات

بررسي تنگناها، مشكلات و معايب عملي طرحهاي اکتشافی و بهينهسازي عمليات اجرايي و بالا بردن راندمان عملیات اکتشاف

بررسي تنگناها، مشكلات و معايب عملي طرحهاي بهره برداري از معادن و بهينه سازي عمليات اجرايي و بالا بردن راندمان توليد

انجام مديريت پيمان طرحها و پروژههاي معدنی و صنايع فرآوري

9.       آموزش و ایمنی

انتقال دانش فني

بررسي نيازهاي آموزشي و آموزش حين اشتغال در مقاطع مختلف براي معادن، كارخانجات فرآوري

طراحي مراكز پژوهشي و آموزشي در رشته هاي مختلف معدن و كارخانجات فرآوري

نظارت بر اجراي طرحهاي آموزشي

ارزشیابی فنی کارشناسان حین اشتغال

طراحی سیستمهای ایمنی در معادن زیرزمینی

طراحی سیستمهای ایمنی در معادن روباز و سطحی

بررسی پارامترهای مرتبط با ایمنی و بهداشت در معادن و صنایع معدنی

تحلیل گازخیزی در معادن زغال سنگ

بررسی تجهیزات و بهینه سازی نگهداری فضاهای زیرزمینی

بررسی رویه ها و سیستمها و بهینه سازی پایداری دیوارههای شیبدار

10.    محیط زیست

ارزیابی اثرات زیست محیطی پسآب و سد باطله کارخانه های فرآوری

مطالعات بسته شدن معدن

بررسي اثرات زيست محيطي اجراي عملیات اکتشافی

بررسي اثرات زيست محيطي اجراي طرحهای استخراجی

بررسی آلایندهها و اثرات زیست محیطی صنایع معدنی

مطالعه و ارائه راه کارهای متناسب با محیط زیست

مطالعه و طراحی روشهای بازسازی مناطق معدنی و صنایع وابسته

11.     کارشناسی حقوقی

ارزيابي و قيمتگذاري تأسيسات معدن، كانهآرائي، فرآوري و صنايع معدني

ارائه خدمات مشاوره حقوقی به سرمايه گذاران در تجهيز، راه اندازي و یا بستن معادن

تهيه اسناد مناقصه براي انجام امور خريد ماشين آلات و تجهيزات، انتخاب پيمانكاران و . . .

بررسي امكان اجراي اقتصادي طرحهاي تكميلي و توسعه

 

 

 

Copyright 2009 hb-engineers.com. All Rights Reserved.   MOHAMMADREZA SANEEPUR